Vakıf Senedi

BÖLÜM I
Madde 1
• Vakfın adı TÜRKİYE TİYATRO Vakfı’dır.
• İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2
• Vakfın Yönetim Merkezi İstanbul’dadır. Vakfın Yönetim Kurulu yasalara uymak şartıyla, gerekirse Yurt içinde veya yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açmaya karar verebilir. Bu kararlarda açılacak şubelerin ve temsilciliklerin görev ve yetkileri de düzenlenir.
• Vakıf merkezinin adresi Firuzağa Mah Hayriye Cad. Apelyan Apt. 5/8 Beyoğlu/İSTANBUL’dur. Merkez adresinin İstanbul İli hudutları içinde başka bir adrese nakli Vakıf Senedi’nde değişiklik yapılmasını gerektirmez. Ancak bu değişiklik ilgili mercilere bildirilir.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE TASARRUFLARI
Madde 3:
• Vakıf, bu vakıf senedinde kurulu biçimleri gösterilen yetkili organlarıyla yönetilen, bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur.
• Vakıf, 903 sayılı yasa hükümleri gereğince, Vakıflar GeneI Müdürlüğü’nün denetimine bağlıdır.
• Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa; Vakıf malvarlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amaçlarına aykırı olmamak ve o amaçları kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış ve vasiyet satın alma ve sair yollarla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirlerini artırmak için hisse senetleri, tahvil ve sair bilcümle menkul değerler almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları satmaya; Vakıf amaçlarına benzer olarak faaliyette bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki Vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı Vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini sarfa, mevzuata uymak kaydı ile gerekli araç ve gereçlerinin ithalini yapmaya; gayrimenkullerin irtifak, intifa sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, kefalet vesair teminat iaresine; Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve bu doğrultudaki Eğitim Faaliyetlerinden gelir elde etmeğe ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla normal işletme esaslarına veya döner sermaye esasına göre çalışacak amaca uygun işletmeler kurmaya, bunları bizzat veya kendi kontrolü altında bir işleticiye işlettirmeye, Vakıf amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, iltizam, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işletmeyi icraya, Medeni Kanun’un 46.mad¬desinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak, Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

BÖLÜM II
VAKFIN AMACI
Madde 4
• Kültürel değer yitimine çözüm üretmek,
• Başta İstanbul olmak üzere köklü bir tiyatro geçmişi olan ülkemizde hızla yok olan tiyatro belleğini oluşturmak ve var olanı korumak,
• Çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun her kesiminin tiyatro kültür birikiminin bilincine varmasını, ona sahip çıkmasını ve bu alanda kalıcılığı sağlamaya çalışmak,
• Tiyatro sanatına boyut katmak ve tiyatro kültürünün altyapısını oluşturmak, onu yerleşik kılmak.
• Çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun her kesiminin tiyatro kültür birikiminin bilincine varmasını, ona sahip çıkmasını ve bu alanda kalıcılığı sağlamaya çalışmak,
• Turistlerin de merak edip gezeceği bir merkez oluşturarak kültür turizmine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN ETKİNLİKLERİ
Madde 5
• Çeşitli koleksiyon sergileri düzenlemek,
• Kalıcı ve geçici sergiler düzenlemek,
• Türkiye tiyatrosuyla ilgili her türlü malzemeyi (nesne, eşya, kostüm, maket vb.) toplamak, koleksiyon oluşturmak ve bunları sergilemek; gerektiğinde malzeme satın almak ve satmak,
• Dijital ve basılı arşiv oluşturmak,
• Dijital ve basılı kitaplık oluşturmak,
• Geçmişte Türkiye tiyatrosu üstüne çekilmiş ve çekilecek olan filmleri araştırma, gerekiyorsa bunların onarımı ve gösterimi gerçekleştirmek,
• Çağdaş oyunların video ve prova çekimlerini yapmak,
• Sinema filmi olarak çekilmiş olan tiyatro oyunlarını araştırmak, gerekirse onarımını yaptırmak, göstermek,
• Tiyatro ile dolaylı veya dolaysız ilgili ulusal veya uluslalar arası konferanslar ve festivaller düzenlemek,
• Konferans, atölye ve seminer düzenlemek.
• Geleneksel tiyatro gösterileri düzenlemek,
• Kafeler açmak,
• Müze mağazaları açmak,
• Çocuklara yönelik atölye, sergi çalışmaları düzenlemek,
• Türkiye tiyatrosu üzerine her türlü yayın (Dergi, kitap, araştırma…) yapmak,
• Türkiye Tiyatrosu Araştırma merkezi kurmak,
• Türkiye tiyatrosunun ilk ve tek belleğini barındıran merkezi oluşturmak, giderek öteki kentlere örnek olmak ve gerektiğinde benzer çalışmalar doğrultusunda onları yönlendirmek.
• Türkiye tiyatrosu üzerine araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacı, akademisyen ve/veya kurumlar için başvuru merkezi oluşturmak.
• Türkiye Tiyatrosu Kültür Merkezi kurmak,
• Sözlü tarih çalışması yapmak,
• Kitapçı dükkânları açmak,
• Yarışma düzenlemek, ödül vermek,
• Yurtiçinden veya yurtdışından sanatçı ağırlamak,
• Avrupa kentleriyle eşdeğerde bir tiyatro arşiv ve müzesini ülkeye kazandırmak.
• Gerekirse Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yaparak tiyatro eğitimi vermek (oyunculuk, kuramsal eğitim, tiyatro tarihi vb.).
• Teknolojik gelişmelere bağlı olarak her türlü eğitimi vermek.

BÖLÜM III
VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRLERİNİN KULLANIMI
VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI
Madde 6
1. Vakfın Kuruluş Mal Varlığı
60.000. TL (altmış bin lira) Bu meblağ Türkiye Vakıflar Bankası Etiler Şubesinde Türkiye Tiyatro Vakfı adına depo edilmiştir.

2. Gayrimenkul Bağışı
Beyoğlu Belediyesinin Kuloğlu Mahallesi Hayriye Caddesi No: 5/8 Apelyan Apt. Beyoğlu – İstanbul adresindeki Beyoğlu tapusunun 28 pafta 491 ada 9 parselinde kayıtlı taşınmaz. Ederi: 200.000,00 (İKİYÜZBİN TÜRK LİRASI) dır.

3. Demirbaş Bağışları

• Vakfın kurulmasını müteakip, bu malvarlığı yapılacak eklemelerle arttırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 7
a) Vakfın gelirleri iktisap edeceği taşınır ve taşınmaz mallarla menkul kıymetlerin kira, irat, faiz ve temettüleri ve bunların satışlarından elde edilen meblağlar,
b) Vakfın sahibi veya ortağı bulunduğu işletmelerden elde edeceği gelirler,
c) Vakfın amacına uygun olarak yapılan hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınan ücretler,
d) Vakfa yapılacak şartlı ve şartsız, ölüme bağlı veya bağlı olmayan bağışlar,
e) İşbu Vakıf resmi senedinin 5. ve 4. maddesinde bahsolunan bilcümle tasarruflarından elde edilecek gelirlerdir.
f) 4962 Sayılı Kanunun 20. maddesine uygun olarak yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin en az üçte ikisi Vakfın amaçlarına uygun olarak Vakfın amacına yönelik tanıtım ve kültür faaliyetlerine ayrılır.
g) Ancak, Vakfın yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamı veya bir kısmı Vakfın amacına yönelik hizmetlere harcanabilir.

YILLIK HESAPLAR, BÜTÇE VE PROGRAMLAR
Madde 8
• Yönetim Kurulu her takvim yılı için bir Vakıf bütçesi hazırlar. Bu bütçeyi Vakıf işletmeleri bütçeleri ile birlikte Kurucular Kurulu’nun onayına sunar. Bütçeler Kurucular Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.
• Vakıf ve işletmeleri bilanço hesabına göre defter tutar ve yıllık olarak bir bilanço ve gelir-gider hesabı çıkarmak zorundadır. Bu iki hesap Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir şemaya göre düzenlenir.
• Vakfın yıllık hesaplarını ve çalışmalarını (işletmeler dâhil) açıklayan ayrıntılı bir Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, Denetleme Kurulu da her yıl ayrıntılı bir denetim raporu hazırlar.

BÖLÜM IV
VAKFIN ORGANLARI YÖNETİMİ VE TEŞKİLATI
Madde 9
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Kurucular Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

KURUCULAR KURULU
Madde 10
• Vakfın kurucular kurulu, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan en az 7 (Yedi) üyeden oluşur.
• Kurucular Kurulu üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya kurucular kurulu üyelerinin teklifi ve kurucular kurulunun oyçokluğuyla vereceği kararla yeni üye alınabilir, üye sayısı 20’yi (yirmi) geçemez.
• Kurucular Kurulu Başkanı ve Yardımcısı iki sene için Kurucular Kurulu tarafından seçilir.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11
• Kurucular Kurlu vakfın en yüksek karar organıdır. Kurucullar Kurulu, Vakfın amaçları doğrultusunda mevzuatın müsaade ettiği her türlü kararları alabilir ve seçeceği Yönetim Kurulu marifetiyle bu kararların icra edilmesini sağlar.

• Kurucular kurulunun başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek.
b) Denetim kurulunu seçmek.
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan etkinlik raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
f) Gerektiğinde vakıf senedine ekleme ve değişiklikler yapmak.
g) Vakıf etkinlikleri konusunda genel politikaları belirlemektir.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR VERME ORANI (NİSABI)
Madde 12
• Kurucular Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
• İlk olağan kurucular kurulu toplantısı vakfın kuruluşunun tescili müteakip bir ay içinde yapılır. İzleyen olağan toplantılar her yıl Şubat ayı içinde yılda bir kez yapılır.
• Kurucular kurulu ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya kurucular kurulu üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.
• Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilân olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın oluşumundan hemen sonra, hazır bulunanların, en az üçte birinin(1/3) yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde eklemesi mümkündür.
• Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak biçimde, yönetim kurulunun belirleyeceği usulle bildirilir.
• Kurucular kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı oy sayısı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
• Kurucular kurulu karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması toplantı oy sayısı vakıf başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne biçimde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, kurucular kurulundan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Aynı kişide birden fazla vekâlet toplanamaz.
• Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ekler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir (2/3)

YÖNETİM KURULU
Madde 13
• Vakıf yönetim kurulu, kurucular kurulu tarafından iki yıllığına seçilecek 7 (yedi) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu veya tamamının kurucular kurulu üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasebeci üye seçilerek görev dağılımı yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu yılda en az altı (6) kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç ) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
• Toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
• Kurucular kurulu Başkan’ı Yönetim Kurulu’nun da üyesi ve başkanıdır.
• Yönetim Kurulu, bu Vakıf senedi ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak Vakfı idare ve temsil ile görevli ve sorumludur. Vakfı ilgilendiren hususlardaki yönetmelikler Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp yürürlüğe konur.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 14
Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
• Kurucular Kurulunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek,
• Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı almak ve uygulamak,.
• Vakıf etkinliklerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini için gerekli kuralları (yönetmelik) hazırlamak,
• Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapmak,
• Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve işlemler yapmak,
• Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atamak, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturmak, gerektiğinde görevlerine son vermek,
• Vakıfta çalıştırılacak personeli belirlemek, atamasını yapmak, ücretlerini tayin etmek, gerektiğinde işlerine son vermek,
• İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vermek, bu hususta gereken işlemleri yapmak,
• Denetim Kurulunun işlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak,
• Gerekli defterleri tutmak, yıllık bütçeyi uygulamak,
• Gerektiğinde vakıf senedinde ekleme ve değişiklikler yapmak,
• İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak,
• Yılsonunda ortaya çıkan gelir fazlasını Kurucular Kurulu kararıyla ana varlığa eklemektir.

DENETİM KURULU
Madde 15
• Denetim kurulu, kurucular kurulu adına vakfın etkinlik ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.
• Denetim kurulu, kurucular kurulu tarafından kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) asil bir yedek üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
• Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, kurucular kurulu toplantısından en az 15 (on beş) gün önce kurucular kuruluna gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

VAKFIN TEŞKİLATI
Madde 16
• Vakfın merkez teşkilatı Yönetim Kurulu’nca tayin edilecek bir Genel Sekreterin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur.
• Bu teşkilatın kadrosu, yetki, görev ve sorumlulukları ile Vakıf personelinin özlük hakları Yönetim Kurulu’nca çıkartılacak yönetmeliklere belirlenir.
• Kurucular kurulu Başkan’ı Yönetim Kurulu’nun da üyesi ve başkanıdır. Yönetim Kurulu, bu Vakıf senedi ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak
• Vakfı idare ve temsil ile görevli ve sorumludur. Vakfı ilgilendiren hususlardaki yönetmelikler Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp yürürlüğe konur.

BÖLÜM V
VAKFIN GELİRLERİ
Madde 17
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun yardım toplama çerçevesinde toplanacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ve paralar.
b) Vakıf etkinliklerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 18
Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 19
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya kurucular kurulu üyelerinin en az yedide ikisinin (2/7) yazılı teklifi ile Kurucular kurulu üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 20
• Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı ‘na (TEV) devredilir.
• Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya kurucular kurulu üyelerinin oybirliğiyle ve yazılı olarak yapacağı teklif ve kurucular kurulu üyelerinin yine oybirliğiyle vereceği onay ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

BÖLÜM VI
SON HÜKÜMLER
Madde 21
İşbu Vakıf Senedi Türk Medeni Kanunu’nun 74 maddesi uyarınca, Vakfın tüzel kişilik kazanması ile yürürlüğe girer.

Madde 22
Bu senette düzenlenmeyen hususlarda, Tük Medeni Kanunun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.